Jyllingespejderne

Jyllingespejderne

– de grønne spejdere i Jyllinge.

Årsmøde 2021

Årsmødet vil i år foregå vi teams.

Mødet bliver afholdt den 4. marts via Microsoft Teams og kan tilgås via dette link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg5MDEzYmEtMzc1Mi00OTgxLTk2YTEtOTBmNjI0M2FjN2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226bac0751-82fb-424c-be5d-78df3715f0ae%22%2c%22Oid%22%3a%225bcb7579-6e34-46a7-a728-f843242a7b0a%22%7d

Hvis du ikke at Teams installeret kan du klikker på “fortsæt i denne browser” eller Downloade app’en

Kahoot

Installer appen kahoot eller gå ind via en browser på Play Kahoot! – Enter game PIN here!